แชร์วิธีการ กู้เงินด่วน

การสนทนาใน 'สินค้าทั่วไป ไม่มีหมวดหมู่' เริ่มโดย แชร์วิธีการ กู้เงินด่วน, 24 มกราคม 2023

< Previous Thread | Next Thread >
  การเก็บออมถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องใส่ใจเพื่อจะได้มีเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน แต่ก็มีบ้างที่เงินเก็บออมไม่พอและอยู่ในจังหวะที่ต้องใช้เงินฉุกเฉิน การกู้เงินด่วน กู้เงินธนาคารจึงกลายเป็นทางเลือกที่คนเลือกใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยในปัจจุบันที่ผู้ให้บริการเงินกู้ออนไลน์ เงินกู้นอกระบบเกิดขึ้นมากมาย แต่ก็ต้องศึกษาด้วยว่า กู้เงินออนไลน์ ต้องทำอย่างไรถึงได้อนุมัติเร็ว ซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลมาแชร์กัน

  กรณีที่มีความจำเป็นต้องขอยื่นสมัครสินเชื่อเงินสด สินเชื่อเงินด่วน เงินกู้นอกระบบสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงคือความสามารถในการชำระหนี้ของตัวเอง หลังจากนั้นจึงค่อยหาข้อมูลผู้ให้บริการ สินเชื่อวงเงินสูง รวมถึงควรทำความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการขอ สินเชื่อด่วน ด้วย โดยสรุปหากต้องการให้การกู้เงินธนาคารหรือการ กู้เงินออนไลน์ ได้รับการอนุมัติเร็ว ควรปฏิบัติดังนี้

  1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการ กู้เงินด่วน ให้พร้อม โดยทั่วไปประกอบด้วย
  เอกสารประจำตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ คือ ใบรับรองเงินเดือนหรือหลักฐานการจ่ายเงิน กับ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระประกอบด้วยสัญญาจ้าง ใบประกอบวิชาชีพ รายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือหลักฐานรายได้อื่น ๆ เอกสารอื่น ๆ เช่น สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญากู้เงิน

  2. เพื่อให้สินเชื่อธนาคาร เงินกู้ด่วน ถูกพิจารณาได้อย่างราบรื่น ควรมีการค้ำประกันและหลักประกัน เช่น เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หรืออสังหาริมทรัพย์ ที่แสดงให้ธนาคารมั่นใจว่าหากผู้กู้ชำระหนี้ตามสัญญาไม่ได้ก็ยังมีทางได้รับชำระหนี้คืน เช่น ยึดหลักประกันมาขายทอดตลาด หรือให้ผู้ค้ำประกันต้องชำระหนี้แทน

  3. ศึกษาเกณฑ์ที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการสินเชื่อที่จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ แล้วยื่นเอกสารพร้อม ๆ กันอย่างน้อย 3 แห่ง เพราะแต่ละแห่งมีระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติไม่เท่ากัน ซึ่งโดยทั่วไปเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาหลัก ๆ ประกอบด้วย
  นโยบายของผู้ให้สินเชื่อ เช่น บางรายกำหนดว่าผู้กู้ต้องไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ ในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า
  วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ เช่น ใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจ หรือลงทุนเพื่อขยายโรงงาน
  ความสามารถในการชำระหนี้ เช่น ความน่าเชื่อถือของผู้กู้ ความมั่นคงทางรายได้ สินทรัพย์หรือเงินฝากของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน หรือปัจจัยที่อาจส่งผลต่อรายได้ เช่น ปัญหาเงินเฟ้อ เป็นต้น

  4. กรณีที่ถูกปฏิเสธการกู้ ผู้กู้สามารถขอทราบเหตุผลที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารหรือผู้ให้บริการ เงินกู้ออนไลน์ ได้ เพื่อจะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติให้สามารถยื่นกู้ผ่านในอนาคต เช่น หนี้คงค้างสูงเกินไป หรือรายได้ไม่พอต่อการชำระหนี้ เป็นต้น

  5. พึงคำนึงอยู่เสมอว่ามีหนี้ก็ต้องจ่าย ดังนั้นผู้กู้จะต้องมีการชำระหนี้ตามกฎเกณฑ์ของธนาคารหรือผู้ให้บริการเงินกู้อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาเครดิตให้ตัวเองกรณีที่ในอนาคตอาจมีความจำเป็นจะต้องมีการขอ เงินกู้ด่วน จากสถาบันการเงินอื่น ๆ ด้วย

  ทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการขอ สินเชื่อธนาคารวงเงินสูง สินเชื่อเงินสดหรือผู้ให้บริการเงินกู้ ซึ่งเรานำมาแชร์กันเพื่อจะได้เตรียมตัวให้พร้อม และเพิ่มโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่ออย่างรวดเร็วด้วย
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้