"รู ป ร ะ ย อ ง ม า แ ล้ ว จ ร้ า"

การสนทนาใน 'OSAMA\' เริ่มโดย Oat_Osama\, 12 ตุลาคม 2009

< Previous Thread | Next Thread >
 1. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  "Trip ระยอง ชาว Osama\.....9-11 Oct 2009"

  ส นุ ก ส น า น กั น อี ก เ ช่ น เ ค ย...........อ อ ก เ ดิ น ท า ง คื น วั น ศุ ก ร์

  ถึ ง ที่ พั ก บ้ า น ส บ๊ า ย ส บ า ย ร ะ ย อ ง 02.00


  บ ร ร ย า ก า ศ ต า ม ภ า พ เ ล ย คั บ
   
 2. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  ห า ที่ จ อ ด ร ถ แ ท บ จ ะ ไ ม่ พ อ
   
 3. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  ดู รุ ป แ ล้ ว......บ ร ร ย า ย กั น เ อ ง เ ล ย น ะ


  ป ล . เ ดี๋ ย ว ม า ต่ อ น ะ.............เ น๊ ต อื๊ ด ๆ
   
 4. chang

  chang Well-Known Member Member

  4,985
  57
  48
  ขอขั้นหน่อย ว่ารถเยอะ กรูชอบบบบ !!!
   
 5. win99

  win99 Active Member Member

  1,623
  12
  38
  หึหึหึ
   
 6. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  เ สื้ อ เ ห ลื อ ง ตื่ น แ ต่ เ ช้ า

  ห ล ว ง พี่ น อ น ไ ม่ รู้ เ รื่ อ ง......หิ ม ะ ร่ ว ง

  อ อ ก ไ ป กิ น ผั ด ไ ท ขึ้ น ชื่ อ
   
 7. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  ขั บ กั น อ ย่ า ง มี ร ะ เ บี ย บ
   
 8. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  แ ต่ ล่ะ คั น ส ว ย ๆ ทั้ ง นั้ น
   
 9. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  ม า ถึ ง ร้ า น ผั ด ไ ท แ ว้ ว
   
 10. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  อ ร่ อ ย ไ ม่ อ ร่ อ ย.....ดู ไ ด้ จ า ก ห น้ า น้ า ช้ า ง
   
 11. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  ไ ป กิ น ต่ อ กั น อี ก ๆ

  ข อ เ ก๊ ก นิ ด นึ ง

  คู่ แ ว่ น ๆ
   
 12. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  คู่ แ ว่ น....ต่ อ ๆ


  ก ลั บ ม า ต่ อ มื้ อ เ ย็ น ที่ บ้ า น


  ข อ บ คุ ณ ห มู เ จ้ า อ ร่ อ ย.........จ า ก เ ขี ย ง ห มู เ จ๊ แ ม ว บ้ า น แ พ้ ว คั บ
   
 13. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  เ อ๊ ย่ า ง ห มึ ก

  แ ม น แ อ น ด์ ภู

  น้ า จ๊ ว ต สิ น เ จ ริ ญ กั บ อ๊ อ ฟ โ ฟ่

  ว่ า น ซ่ า กั บ ฮ อ ล ล์

  เ สื อ 3 ตั ว ใ น ถ้ำ เ ดี ย ว กั น
   
 14. หน่อง_OSAMA

  หน่อง_OSAMA New Member Moderator

  2,849
  8
  0
  หมดแล้วเหรอ ..........อยากดูๆๆ อยากดูอีก..........ไม่ยอมๆๆๆ .....จะเอาๆ
   
 15. X_OSAMA

  X_OSAMA New Member Member

  510
  8
  0
  เหอๆๆๆๆๆ.............เหอะๆๆๆๆๆ
   
 16. chang

  chang Well-Known Member Member

  4,985
  57
  48
  กริ๊ดดดดด ดารา ตรึมเลยก๊าบบบบ :D
   
 17. sophon bhudinantakul

  sophon bhudinantakul New Member Member

  252
  0
  0
  เอาอีกเอารูปมาลงอีกชอบ ๆ รูปน้าเอ้มีจตุคามขึ้นด้วย555
   
 18. X_OSAMA

  X_OSAMA New Member Member

  510
  8
  0
  ทริปหน้าไปไหนดีล่ะ.......อยากไปอีก.......อยากไปๆๆๆๆๆ
   
 19. ....

  ช่วงปีใหม่ไหมหละ..........
   
 20. หน่อง_OSAMA

  หน่อง_OSAMA New Member Moderator

  2,849
  8
  0
  กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด!!!!!!
   
 21. win99

  win99 Active Member Member

  1,623
  12
  38
  ใครเหยีบตีนมึงวะอีหน่องงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
   
 22. sophon bhudinantakul

  sophon bhudinantakul New Member Member

  252
  0
  0
  กรี๊ดตลอดเลยนะน้าหน่อง ที่ทะเลก็กรี๊ดแอบเปล่าน้า อิอิอิ
   
 23. chang

  chang Well-Known Member Member

  4,985
  57
  48
  :D:D:D:D:D:D

  อยากไปด้วยคนอ่ะ อิ อิ อิ :D
   
 24. **tooizerma**

  **tooizerma** New Member Member

  158
  0
  0
  พริ้วๆๆๆๆๆๆ
   
 25. win99

  win99 Active Member Member

  1,623
  12
  38
  เลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
   
 26. เฮ้ย ! ไม่ได้ไปว่ะ

  อยากไปมาก ๆ แต่งานเข้าฟร่ะ :eek:

  คราวหน้ากรูไปด้วย
   
 27. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
 28. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  ใ ค ร ถ่ า ย รู ป ไ ว้ เ อ ม า ล ง บ้ า ง เ ด้ อ
   
 29. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  ก ลั บ แ ล้ ว......... แ ว ะ ซื้ อ ข อ ง ฝ า ก แ ล ะ ไ ห ว้ พ ร ะ
   
 30. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  แ ถ ม ๆ
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้