สงสัยนิดนึง

การสนทนาใน 'Mazda 323&626 Club' เริ่มโดย hotwing, 12 กุมภาพันธ์ 2009

< Previous Thread | Next Thread >
 1. hotwing

  hotwing New Member Member

  15
  0
  0
  สงสัยว่ามาสด้ารุ่นนี้มีวางเครื่องโร..จากโรงงานมั่งมั๊ยคับ...
   
 2. PeNgMaN

  PeNgMaN New Member Privilege

  3,103
  51
  0
  ไม่น่าจะมีอ่ะครับ โรตีจะอยู่ในบอดี้RX กับ COSMO แล้วก็ตัว787Bที่เป็นตัวแข่งเลอมัง ครับ

  เอาประวัติ โรตีมาให้อ่านครับ
  30. พฤษภาคม 1967 , Mazda began selling the world's first two-rotor rotary engine car, the Cosmo Sport. , มาสด้าขายเริ่มแรกของโลกที่สองปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์หมุนเครื่องยนต์รถที่ Cosmo กีฬา.

  It featured a 110-horsepower type 10A engine (491cc unit chamber volume) equipped with newly developed apex seals made with pyrographite, a high-strength carbon material, and specially processed aluminium sintering. มันมีคุณลักษณะที่ 110 แรงม้าประเภท-10A เครื่องยนต์ (491cc หน่วยห้องปริมาณ) อุปกรณ์ใหม่พัฒนา apex seals ทำกับ pyrographite, สูงแรงคาร์บอนวัสดุและการประมวลผลพิเศษอะลูมิเนียม sintering. This type of apex seal resulted from Mazda's independent development work and was proven durable through 1,000 hours of continuous testing. ประเภทนี้ apex ประทับตราจากมาสด้าของอิสระพัฒนางานและผ่านการพิสูจน์คงทน 1000 ชั่วโมงในการทดสอบ. Even after a 100,000 km test drive, it showed only slight wear and an absence of chatter marks. แม้หลังจากที่ 100000 กม. ทดสอบไดรฟ์จะแสดงเพียงเล็กน้อยสึกหรอและไม่มีการพูดพล่อยเครื่องหมาย.


  For the intake system, the side-port configuration, coupled with a two-stage four-barrel carburettor, was adopted to keep combustion stable at all speeds. ท่อไอเสียสำหรับระบบที่ด้าน-port ได้กำหนดค่าคู่ด้วยสองขั้นสี่บาร์เรลคาร์บูเรเตอร์เป็นบุญธรรมสันดาปเพื่อให้มีเสถียรภาพที่ความเร็ว. For the ignition system, each rotor was equipped with spark plugs so that stable combustion could be maintained in cold and hot weather conditions alike, as well as on urban streets and expressways. สำหรับการเผาไหม้ระบบแต่ละปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์เป็นอุปกรณ์หัวเทียนมั่นคงสันดาปเพื่อให้สามารถรักษาในเย็นและร้อนสภาวะอากาศเหมือนกันรวมทั้งในเมืองและถนนทางด่วน. The Cosmo Sport recorded more than 3 million kilometres of test drives in six years. ที่ Cosmo กีฬาบันทึกมากกว่า 3 ล้านกิโลเมตรทดสอบของไดรฟ์ในหกปี.

  Emissions
  After starting mass-production of its two-rotor rotary engine, type 10A, in 1967, Mazda did not limit its application to just the Cosmo Sport (which represented, after all, a relatively small market): it expanded its installation into other sedan and coupe models for larger volume production, acquiring a larger number of customers along the way. หลังจากที่เริ่มต้นมวล-ผลิตของสองปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์หมุนเครื่องยนต์พิมพ์ 10A ใน 1967, มาสด้าไม่จำกัดการประยุกต์เพื่อเพียง Cosmo กีฬา (ซึ่งแสดงหลังจากทั้งหมดมีความตลาด): ได้ขยายเข้ามาในการติดตั้งอื่นๆเสลี่ยงรถกูบและรุ่นใหญ่สำหรับปริมาณการผลิต acquiring ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจำนวนลูกค้าพร้อมทาง.

  Mazda also planned to export rotary engine cars to the world market. มาสด้ายังวางแผนที่จะส่งออกหมุนเครื่องยนต์รถยนต์ไปยังตลาดโลก.

  In 1970 it started exporting to the ใน 1970 ที่ส่งออกไปยัง United States สหรัฐอเมริกา , whose government was actively preparing the introduction of Muskie Act, the most stringent automobile emissions standards the country had yet devised. ซึ่งรัฐบาลได้รับการจัดเตรียมการแนะนำ Muskie พระราชบัญญัติที่สุดเข้มงวดรถยนต์ emissions มาตรฐานประเทศยังมี devised.

  In 1966, Mazda started development for the reduction of exhaust emissions while continuing early-stage developmental work of the rotary engine itself. Compared with the reciprocating engine, the rotary engine tended to emit less NOx (oxides of nitrogen) but more HC (hydrocarbons). ใน 1966, มาสด้าเริ่มพัฒนาการลดไอเสีย emissions ขณะที่ดำเนินการต่อต้นขั้นพัฒนาการทำงานของเครื่องยนต์หมุนรอบตัวเอง. เทียบกับที่ reciprocating เครื่องยนต์ที่หมุนเครื่องยนต์มีแนวโน้มที่จะคายน้อย NOx (oxides ของไนโตรเจน) แต่เพิ่มเติม HC (hydrocarbons) . For clearing the automobile emission standards under the Muskie Act, Mazda promoted the development of an ideal catalyst system but as a more realistic solution, developed a thermal reactor system that could be soon introduced. ในการล้างรถยนต์มาตรฐานการส่งออกภายใต้ Muskie พระราชบัญญัติมาสด้าส่งเสริมการพัฒนาที่เหมาะบันดาลระบบแต่เป็นมากกว่าความจริงโซลูชันพัฒนาร้อนปฏิกรณ์ระบบที่สามารถนำเร็วๆนี้. The thermal reactor was a device that burned HC in the exhaust gas, reducing HC emissions. ที่ร้อนปฏิกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่เผา HC ในไอเสียก๊าซลด HC emissions. This thermal reactor system came equipped in the first US-bound export car with a rotary engine, Model R100 (Japanese name: Familia Rotary Coupe), which met the ร้อนนี้มาเครื่องปฏิกรณ์ระบบในครั้งแรกเรา-ผูกพันส่งออกรถแบบมีคนหมุนเครื่องยนต์, รุ่น R100 (ญี่ปุ่นชื่อ: Familia หมุนเวียนรถกูบ) ซึ่งพบที่ US สหรัฐอเมริกา standards of that year. มาตรฐานที่ปี.

  Later, while other car manufacturers all over the world expressed that early compliance of the Muskie Act standards was impossible, Mazda reported in a public hearing with the ต่อมาในขณะที่รถยนต์ผู้ผลิตอื่นๆทั่วโลกที่แสดงต้นการปฏิบัติของ Muskie พระราชบัญญัติมาตรฐานคือเหลือวิสัย, มาสด้ารายงานในประชาพิจารณ์กับ US สหรัฐอเมริกา government that the Mazda rotary engine could meet the standards. รัฐบาลที่มาสด้าหมุนเครื่องยนต์ได้ตามมาตรฐาน. In February 1973, the Mazda rotary engine cleared the US EPA Muskie Act test. ในเดือนกุมภาพันธ์ 1973 ที่มาสด้าหมุนเครื่องยนต์ลบสหรัฐอเมริกาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Muskie ทดสอบ. In November 1972, in ในเดือนพฤศจิกายน 1972 ใน Japan ประเทศญี่ปุ่น , Mazda launched the first low emission series-production car in the domestic market, which came equipped with a Rotary Engine Anti-Pollution System (REAPS). , มาสด้าเปิดตัวแรกต่ำการส่งออกชุด-ผลิตรถยนต์ในตลาดภายในประเทศซึ่งมาพร้อมกับเครื่องหมุนเครื่องยนต์ป้องกันมลพิษระบบ (REAPS).

  Fuel Crisis เชื้อเพลิงวิกฤต
  In 1970s, the world went through a stormy period in international political relations. ใน 1970s, โลกผ่านไประยะเวลาดุเดือดในทางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. Many developing nations were gaining stature and power by using their oil resources as a political weapon. หลายๆประเทศที่กำลังพัฒนามีความสูงขึ้นและพลังงานโดยใช้น้ำมันทรัพยากรของพวกเขาเป็นอาวุธทางการเมือง. The "Oil Crisis" was the result of this political wrangling. การ "น้ำมันวิกฤต" เป็นผลมาจากการทะเลาะวิวาทนี้การเมือง.


  Most Middle-Eastern oil-producing countries during that time restricted their exports of oil; oil prices on the world market soared because of the supply shortage. ส่วนใหญ่กลางตะวันออกน้ำมันผลิตประเทศในระหว่างเวลาที่จำกัดการส่งออกน้ำมันราคาน้ำมันในตลาดโลก soared เนื่องจากการขาดแคลนอุปทาน.
  Automotive manufacturers, responding to those situations, started to develop mass-produced cars with dramatically improved fuel efficiency. ยานยนต์ผู้ผลิตเพื่อตอบสนองบรรดาสถานการณ์เริ่มพัฒนามวลผลิตรถยนต์ด้วยเป็นคุ้งเป็นแควปรับปรุงเชื้อเพลิงประสิทธิภาพ. Mazda realized that a drastic reduction in fuel consumption was a decisive factor for the survival of the thirsty rotary engine and initiated the "Phoenix Project" that targeted a 20 percent improvement in fuel economy for the first year of research and development, followed by a 40 percent rise as an ultimate goal. มาสด้าตระหนักที่รุนแรงลดเชื้อเพลิงบริโภคเป็นปัจจัยแน่วแน่สำหรับความอยู่รอดของกระหายหมุนเครื่องยนต์และการริเริ่มที่ "ต้นอินทผลัมโครงการ" ที่กำหนดเป้าหมายเป็น 20 เปอร์เซ็นต์การปรับปรุงในเชื้อเพลิงเศรษฐกิจในปีแรกของการวิจัยและการพัฒนาตามที่ 40 เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นเป็นเป้าหมายสูงสุด.

  After challenging the engineering development to improve the fundamentals of the engines and, among other measures, to improve their thermal reactor systems and carburettors, the company concluded that fuel economy could be raised by 20 percent as targeted. หลังจากที่ท้าทายที่วิศวกรรมพัฒนาเพื่อปรับปรุงพื้นฐานของเครื่องยนต์และในหมู่มาตรการอื่นๆเพื่อปรับปรุงการร้อนปฏิกรณ์ระบบและ carburettors, บริษัทสรุปเชื้อเพลิงเศรษฐกิจที่อาจจะถูกให้ฟื้นคืนชีพโดยร้อยละ 20 ตามเป้าหมาย. Further development, including enhancing reaction efficiencies by incorporating a heat exchanger in the exhaust system, finally led to a 40 percent rise, the ultimate goal. การพัฒนารวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพปฏิกิริยา incorporating โดยมีการแลกเปลี่ยนความร้อนในระบบไอเสีย, สุดท้ายนำไปสู่ 40 เปอร์เซ็นต์สูงขึ้น, เป้าหมายสุดท้าย.
   
  แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 12 กุมภาพันธ์ 2009
 3. PeNgMaN

  PeNgMaN New Member Privilege

  3,103
  51
  0
  The success of the Phoenix Project was reflected in the sporty Savanna RX-7, launched in 1978, which proved once and for all that the rotary engine was here to stay. ความสำเร็จของโครงการคือต้นอินทผลัมปรากฏในโอ้อวดเซวันนา RX-7, เปิดตัวใน 1978 ซึ่งพิสูจน์และทุกครั้งที่หมุนเครื่องยนต์คือที่นี่เพื่อพัก. Thereafter, the world's first catalytic converter system for the rotary engine was successfully developed, and fuel economy was even further improved. หลังจากนั้นแรกของโลก catalytic แปลงระบบสำหรับหมุนเครื่องยนต์สำเร็จพัฒนาและเชื้อเพลิงเศรษฐกิจแม้แต่เพิ่มเติมปรับปรุง. Soon afterward, fundamental engine improvements like the reaction-type exhaust manifold, the high-energy ignition system, the split secondary air control, and the two-stage pellet catalyst system, were developed in succession. เร็วๆนี้แล้ว, พื้นฐานเครื่องยนต์ปรับปรุงเช่นปฏิกิริยาประเภทไอเสียพหุคูณที่สูงพลังงานติดไฟระบบการแบ่งรองอากาศควบคุมและสองขั้นลูกปรายบันดาลระบบมีการพัฒนาในการต่อเนื่องลำดับ. The manifestation of all those developments was the Lean-Burn rotary engine that soon appeared on the market. การแห่แหนทั้งหมดคือบรรดาพัฒนาฝืดเคือง-เครื่องยนต์เผาหมุนเร็วๆนี้ที่ปรากฏบนตลาด.

  Six-Port Induction หกพอร์ตอุปนัย
  After completing two key projects - the development of a low emission system and fuel economy improvement - Mazda adopted the six-port induction system and the two-stage monolithic catalyst system for its type 12A engine (573cc unit chamber volume). หลังจากเสร็จสิ้นสองคีย์โครงการ - การพัฒนาระบบการส่งออกที่ต่ำเชื้อเพลิงเศรษฐกิจและการปรับปรุง - มาสด้าบุญธรรมที่หกพอร์ตอุปนัยระบบและสองขั้นโมโนบันดาลระบบประเภท 12A เครื่องยนต์ (573cc หน่วยห้องปริมาณ). The six-port induction system had three intake ports for one rotor chamber. ที่หกพอร์ตอุปนัยระบบมีสามท่อไอเสียพอร์ตหนึ่งปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ห้อง. Through controlling the three intake port openings in three stages, fuel economy could be improved without sacrificing performance at high speeds. ผ่านการควบคุมสามท่อไอเสียพอร์ตเปิดในสามขั้นตอนเชื้อเพลิงเศรษฐกิจยังสามารถปรับปรุงโดย sacrificing ประสิทธิภาพสูงที่ความเร็ว.

  This system, coupled with the two-stage monolithic catalyst system, would further advance the rotary engine. ระบบนี้คู่กับสองขั้นโมโนบันดาลระบบจะเพิ่มเติมล่วงหน้าที่หมุนเครื่องยนต์.

  Turbo! เทอร์โบ!
  The Cosmo RE Turbo, which went on sale in 1982, was the world's first rotary engine car with a turbocharger. ที่ Cosmo ของ RE เทอร์โบที่ไปในขาย 1982 เป็นเครื่องแรกของโลกหมุนเครื่องยนต์รถกับ turbocharger. The rotary engine's exhaust system inherently had more exhaust energy to drive the turbocharger turbine compared with the reciprocating engine; the rotary engine was better suited to the turbocharger. Moreover, the Cosmo RE Turbo was the world's first series-production rotary engine car equipped with an electronically controlled fuel injection system. การหมุนรอบเครื่องยนต์ของไอเสียระบบอย่างโดยเนื้อแท้มีมากกว่าไอเสียพลังงานขับที่ turbocharger กังหันเทียบกับเครื่องยนต์ที่ reciprocating; การหมุนเครื่องยนต์ได้ดีเหมาะกับ turbocharger. นอกจากนี้ Cosmo ของ RE เทอร์โบเป็นเครื่องแรกของโลกชุด-ผลิตเครื่องหมุนเครื่องยนต์รถด้วยอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงระบบการฉีด.

  The Cosmo RE Turbo was the fastest commercial car in ที่ Cosmo ของ RE เทอร์โบคือที่เร็วรถในเชิงพาณิชย์ Japan ประเทศญี่ปุ่น at that time. ในเวลานั้น. It clearly demonstrated the attractiveness of the rotary engine. Thereafter, the "Impact-Turbo," developed exclusively for the rotary engine, made its debut. มันชัดเจนแสดงที่น่าดึงดูดใจของหมุนเครื่องยนต์. หลังจากนั้นว่า "ผลกระทบ-เทอร์โบ" พัฒนาพิเศษสำหรับหมุนเครื่องยนต์ทำการแสดงตัวครั้งแรก. It was responsible for even further improvements in response and output. มันเป็นความรับผิดชอบแม้แต่เพิ่มเติมในการปรับปรุงการตอบสนองและผลผลิต.  The "Dynamic Supercharging" system was adopted in 1983 for the naturally aspirated (NA) rotary engine, type 13B. การ "ไดนามิก Supercharging" ระบบการรับรองใน 1983 สำหรับธรรมชาติ aspirated (NA) หมุนเครื่องยนต์พิมพ์ 13B. This system dynamically increased the intake air volume without turbo or mechanical supercharger, by utilizing the induction characteristics peculiar to the two-rotor rotary engine. ระบบนี้แบบไดนามิกเพิ่มท่อไอเสียอากาศปริมาณโดยกังหันหรือเชิงกล supercharger โดยใช้อุปนัยลักษณะเฉพาะสองปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์หมุนเครื่องยนต์.

  With the six-port induction system and the dual injector system, which had two fuel injectors in the chamber for each rotor, the 13B rotary engine came equipped with this dynamic supercharging system and achieved significant output increases regardless of the speed range. ด้วยหกพอร์ตอุปนัยระบบและสอง injector ระบบที่มีสอง injectors เชื้อเพลิงในห้องสำหรับแต่ละปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ที่ 13B หมุนเครื่องยนต์มาพร้อมแบบไดนามิกนี้ supercharging ระบบและความสำคัญเอาต์พุตเพิ่มมิไยความเร็วช่วง. The dynamic supercharging system was further improved in 1985 through changes in intake plenum configuration. แบบไดนามิก supercharging ระบบการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 1985 ผ่านการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าท่อไอเสีย plenum.

  Twin Scroll Turbo วินเลื่อนเทอร์โบ
  To improve the driving performance of the turbo rotary engine, the second generation Savanna RX-7 adopted the type 13B engine with a Twin-Scroll Turbo which minimized turbo lag. การขับรถในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกังหันหมุนเครื่องยนต์ที่สองรุ่นเซวันนา RX-7 บุญธรรมประเภท 13B เครื่องยนต์กับวิน-เลื่อนเทอร์โบที่ลดกังหันล้าหลัง. The Twin-Scroll Turbo divided the exhaust intake scroll of the turbine into two passages so that exhaust could be supplied step-wise. การวิน-เลื่อนเทอร์โบหารไอเสียที่หดตัวเลื่อนของกังหันเข้าสอง passages เพื่อให้สามารถจัดไอเสียขั้นตอน-หัวหมอ. With this configuration, the single turbocharger acted as a variable turbo and covered a wide range of speeds. ด้วยการกำหนดค่านี้ที่เดียว turbocharger acted เป็นตัวแปรกังหันและครอบคลุมหลากหลายความเร็ว. This system helps reduce the turbo-lag, a traditional drawback of the turbo-charged engine. ระบบนี้จะช่วยลดกังหัน-ล้าสมัยมีดั้งเดิมเสียเปรียบของกังหัน-เรียกเก็บเครื่องยนต์. The duct leading the exhaust gas to the turbine was split into two passages, one of which was closed by a valve to accelerate exhaust gas flow at low speeds. การท่อชั้นนำที่ไอเสียกังหันก๊าซที่ถูกแบ่งออกเป็นสอง passages หนึ่งซึ่งถูกปิดโดยวาล์วไอเสียเพื่อเร่งการไหลของก๊าซที่ความเร็วต่ำ.

  In 1989, The Twin-Scroll Turbo evolved into the Twin-Independent-Scroll Turbo, which had a simplified configuration. 1989 ในการวิน-เลื่อนเทอร์โบพัฒนาลงในวิน-อิสระ-เลื่อนเทอร์โบซึ่งมีการกำหนดค่าอย่างง่าย. When this new turbocharger was coupled with improvements in the engine internals, it provided better low-speed torque, improved responsiveness, and upgraded driving performance. เมื่อใหม่นี้คือ turbocharger คู่กับการปรับปรุงในเครื่องยนต์ internals มันให้ดีต่ำความเร็วไร้เซ็นเซอร์ที่กำลังบิดปรับปรุงการตอบสนองและอัพเกรดขับขี่ประสิทธิภาพ.

  Dual Fuel Injectors คูเชื้อเพลิง Injectors
  Since 1983, the electronically controlled fuel injection system for Mazda rotary engines have adopted two injectors in each rotor chamber. นับตั้งแต่ปี 1983 ที่อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงระบบการฉีดมาสด้าหมุนเครื่องยนต์มีบุญธรรมสองปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ injectors ในแต่ละห้อง. Generally speaking, a large nozzle is most suitable for high-performance output because it can provide increased amounts of fuel. โดยทั่วไปพูดมากจมูกวัวเป็นเหมาะสมที่สุดสำหรับประสิทธิภาพสูงเอาต์พุตเพราะสามารถให้เพิ่มจำนวนเชื้อเพลิง. For more stable combustion at low speeds, however, a small size nozzle is more suitable because it can atomize the fuel better. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่มั่นคงเผาความเร็วต่ำแต่มีขนาดเล็กจมูกวัวที่เหมาะสมเพราะสามารถแยกเป็นอะตอมเชื้อเพลิงดี.

  The dual injector was developed to cover such requirements in controlling the fuel injection over a wide range of operations. ที่สอง injector ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวในการควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงเหนือหลากหลายดำเนินงาน. The two-rotor 13B-REW and the three-rotor 20B-REW rotary engines adopted air-mixture injectors that underwent further evolution of the dual fuel injectors, and achieved radical improvements in fuel atomization. สองปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ 13B-REW และสามปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ 20B-REW หมุนเครื่องยนต์บุญธรรมอากาศ-injectors ผสมที่ underwent เพิ่มเติมวิวัฒนาการของสอง injectors เชื้อเพลิงและความรุนแรงในการปรับปรุงเชื้อเพลิงการแยกเป็นอะตอม.

  Triple Rotor สามปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์
  In 1990, the Eunos Cosmo, with its three-rotor rotary engine 20B-REW, went on sale after steady continuation of research and development for a quarter-century that had passed since the beginning of the rotary engine project. ใน 1990 ที่ Eunos Cosmo, ด้วยสามปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์หมุนเครื่องยนต์ 20B-REW, ไปที่ในการขายหลังจากที่มั่นคงต่อเนื่องของการวิจัยและพัฒนาสำหรับไตรมาส-ศตวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นของหมุนเครื่องยนต์โครงการ. While the two-rotor rotary engine produced a smooth operation equivalent to the six-cylinder reciprocating engine, the three-rotor rotary engine exceeded that of the V8 engine; it even approached the level of the V12 engine. ในขณะที่สองปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์หมุนเครื่องยนต์ผลิตการดำเนินงานที่ราบรื่นเทียบเท่าที่หกถัง reciprocating เครื่องยนต์ที่สามปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์หมุนเครื่องยนต์ที่เกินของ V8 เครื่องยนต์; มันแม้แต่ approached ระดับของ V12 เครื่องยนต์.

  However, a difficult engineering barrier existed for manufacturing the multi-rotor rotary engines. อย่างไรก็ตามการยากวิศวกรรมอุปสรรคดำรงอยู่สำหรับการผลิตหลายปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์หมุนเครื่องยนต์. When the rotary engine was planned with an inline multi-rotor configuration, only two choices in designing the eccentric shaft were feasible: coupling it through joints, or making one of the fixed gears on the rotors split-assembled. เมื่อหมุนเครื่องยนต์คือวางแผนในบรรทัดที่มีหลายปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์กำหนดค่าเพียงสองตัวเลือกในการออกแบบที่ถูกวิปริตสายฟ้าทำได้: แต่งงานกันนั้นผ่านข้อต่อหรือการหนึ่งในการแก้ไขเกียร์ใน rotors แบ่ง-ชุมนุม. Since the early stages of development, from the 1960s, Mazda had focused on the coupled eccentric shaft layout because the fixed gear split layout was considered too complicated for mass production. เนื่องจากขั้นตอนแรกของการพัฒนาจาก 1960s, มาสด้าได้เน้นที่คู่นอกตำราสายฟ้าเค้าโครงเนื่องจากคงเกียร์แบ่งรูปแบบเดิมคือพิจารณาซับซ้อนเกินไปสำหรับการผลิตมวล. It then considered how to design the joints. จากนั้นพิจารณาวิธีการออกแบบข้อต่อ. The successful solution discovered in the 1980s was to use tapered joints in connecting the shafts. การค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่ประสบความสำเร็จใน 1980s คือข้อต่อ tapered เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อที่ shafts. When the three-rotor rotary engine was developed, extensive driving tests for performance and durability were carried out, including participation in international sports car racing activities like the famous Le Mans 24 Hours race. เมื่อสามปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์หมุนเครื่องยนต์ได้รับการพัฒนา, การขับรถกว้างขวางสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพและความคงทนถูกดําเนินรวมทั้งมีส่วนร่วมในการแข่งรถนานาชาติกีฬากิจกรรมที่มีชื่อเสียงเช่นเลอ Mans 24 ชั่วโมงเชื้อชาติ.

  Sequential Twin Turbo ลำดับวินเทอร์โบ
  The Sequential Twin-Turbo, first adopted in type 20B-REW and type 13B-REW rotary engines in 1990, was based on the unique engineering concept of utilizing two turbochargers in sequence. การลำดับวิน-เทอร์โบแรกบุญธรรมในประเภท 20B-REW และประเภท 13B-REW หมุนเครื่องยนต์ใน 1990 เป็นขึ้นอยู่กับที่ไม่ซ้ำกันวิศวกรรมแนวคิดของใช้ในลำดับสอง turbochargers. At low speeds, only the first turbocharger works, but in the high speed range, the second turbocharger kicks in. Using both turbochargers enabled sufficient supercharging capacity and yielded high output. Running two turbochargers simultaneously also had the added benefit of reducing the exhaust resistance, which in turn contributed to even higher performance. ที่ความเร็วต่ำ, แรกเท่านั้น turbocharger ทำงานแต่ความเร็วสูงในช่วงที่สอง turbocharger kicks ระบบใช้ทั้ง turbochargers เปิดใช้เพียงพอ supercharging ประสิทธิภาพและ yielded สูงเอาต์พุต. ทำงานสอง turbochargers พร้อมกันยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของการลดไอเสียต้านทาน, ซึ่งเปิดให้ประสิทธิภาพสูงแม้.

  As the base engine to install the turbocharger, the rotary engine had several inherent superior characteristics, including a stronger exhaust pulse caused by the sudden opening of the exhaust port, and a short and smooth manifold. เนื่องจากฐานเครื่องยนต์เพื่อติดตั้ง turbocharger ที่หมุนเครื่องยนต์ได้ดีกว่าโดยเนื้อแท้หลายลักษณะรวมถึงแข็งแกร่งไอเสียชีพจรเกิดจากปัจจุบันทันด่วนเปิดของไอเสียพอร์ตและสั้นและราบรื่นพหุคูณ. To fully utilize such features, the uniquely shaped Dynamic Pressure Manifold was adopted to guide the exhaust gas into the turbocharger in a minimum distance. ดังกล่าวอย่างเต็มที่ในการใช้คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์รูปแบบไดนามิกดันพหุคูณคือบุญธรรมเพื่อชี้แนะทางให้ไอเสียก๊าซเข้า turbocharger ในระยะต่ำสุด.
  MAZDA COSMOปี1967
   
  แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 12 กุมภาพันธ์ 2009
 4. RollriderS

  RollriderS New Member Moderator

  2,318
  9
  0
  แหร่มเรย
   
 5. elmo

  elmo New Member Moderator VIP

  2,176
  3
  0
  โอ้ว พี่ เพ่ง แหล่มจริงๆ
   
 6. ao_323

  ao_323 New Member Moderator

  1,346
  16
  0
  ขอมูลแน่นมาก
   
 7. elmo

  elmo New Member Moderator VIP

  2,176
  3
  0
  อย่างนี้ น่ายกให้ เป็น ตำแหน่ง หน่วย ข้อมูล งิงิ
   
 8. PeNgMaN

  PeNgMaN New Member Privilege

  3,103
  51
  0
  :D:D:D:D:D:D:D:D:D:Dจัดหั้ยครับ:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
   
 9. hotwing

  hotwing New Member Member

  15
  0
  0
  สุดยอด...อย่างนี้ต้องยกให้เป็นแฟนพันธ์แท้เลยพี่
   
 10. nick_oversize

  nick_oversize New Member Member

  449
  9
  0
  อืมๆๆๆ ยอดมาก
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้