เพื่อนๆครับช้างและครอบครัวได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

การสนทนาใน 'OSAMA\' เริ่มโดย Cyber Evo Man, 6 ธันวาคม 2006

< Previous Thread | Next Thread >
 1. Cyber Evo Man

  Cyber Evo Man New Member Member

  633
  1
  0
  เนื่องจากช้างและครอบครัวประสบอุบัติเหตุ ตัวช้างเพิ่งผ่าตัดเสร็จยังต้องรอดูผล ผมจึงปรึกษากันว่าควรจะเลื่อนมิตติ้งที่จะไปบ้านสัตว์พิการกันไปก่อนและรวมกันไปให้กำลังใจช้างที่โรงพยาบาลแทน ส่วนรายละเอียดของเรื่องที่เกิดขึ้นโทรมาถามแล้วกันน่ะครับเพื่อนๆขอบคุณครับ
  ปล. ขอแสดงความเสียใจด้วยน่ะช้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
   
  แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 23 ธันวาคม 2006
 2. Marut & T

  Marut & T New Member Member

  186
  5
  0
  เสียใจด้วยนะคับ
   
 3. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  เ ลื่ อ น ต า ม นั้ น น ะ คั บ

  ป ล . ข อ ใ ห้ ไ ม่ เ ป็ น ไ ร ม า ก น ะ เ พื่ อ น
   
 4. jackturbo

  jackturbo New Member Member

  26
  0
  0
  ขอแสดงความเสียใจ คับ
  ยังไงรบกวนเพื่อนๆจะไปเยี่ยมช้างวันไหน โทรบอกผมด้วยนะคับ
   
 5. Marut & T

  Marut & T New Member Member

  186
  5
  0
  ผมด้วยคับ........ไปด้วย
   
 6. หมูอ้วนคุง

  หมูอ้วนคุง New Member Member

  1,901
  7
  0
  เสียใจด้วยนะครับพี่ช้างหาย ไวๆ นะพี่ แล้วน้องจะไปเยี่ยม
   
 7. aki3s

  aki3s New Member Member

  24
  1
  0
  พี่ช้างหายเร็วๆนะครับ เพื่อนๆน้องๆเป็นห่วงพี่ทุกคนนะ
   
 8. ^-^POOKLOOK^-^

  ^-^POOKLOOK^-^ New Member Member

  49
  0
  0
  เพ่ช้างสู้ ๆ เนอะ
  หายไว ๆ ค่ะ
   
 9. Keng@7GT-A

  [email protected] Well-Known Member Privilege

  1,750
  177
  63
  ขอเเสดงความเสียใจด้วยนะคับเเละขอให้คุณช้างหายไวๆนะคับ
   
 10. offo

  offo New Member Member

  103
  2
  0
  เสียใจด้วยนะ เข็มแข็งนะเพื่อน ....
   
 11. Jax

  Jax New Member Member

  184
  5
  0
  เสียใจด้วยนะช้าง หายไว ๆ นะเพื่อน เข้มแข็งเข้าไว้ สู้ต่อไปนะ
   
 12. Dek_Fit

  Dek_Fit New Member Member

  3
  0
  0
  เสียใจด้วยนะค๊าบ ขอให้หายไวๆ ทั้งสุขภาพกายและใจ เป็นกำลังใจให้ค๊าบ
   
 13. เสียใจด้วยนะช้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น :(

  ขอให้หายไว ๆ นะเพื่อน

  เพื่อน ๆ จะเป็นกำลังใจให้
   
 14. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  ต อ น นี้ ช้ า ง อ ยู่ ห้ อ ง I C U ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล ส ร ร ค์ ป ร ะ ช า รั ก ษ์

  น ค ร ส ร ร ค์...........อี ก วั น 2 วั น ค า ด ว่ า จ ะ ย้ า ย โ ร ง พ ย า บ า ล ม า รั ก ษ า ที่ ก รุ ง เ ท พ

  ป ล . ช้ า ง มี อ า ก า ร ต อ บ ส น อ ง.......แ ต่ ต อ น นี้ คื อ ช้ า ง ยั ง ไ ม่ รู้ เ รื่ อ ง พ่ อ กั บ แ ม่ คั บ

  ถ้ า ยั ง ไ ง ช่ ว ย ส่ ง กำ ลั ง ใ จ ไ ป ใ ห้ ช้ า ง ด้ ว ย น ะ คั บ

  ป ล . เ ข้ ม แ ข็ ง น ะ เ พื่ อ น........ แ ม้ จ ะ ทำ ใ จ ย า ก กั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น

   
  แก้ไขล่าสุด: 7 ธันวาคม 2006
 15. LiL-p

  LiL-p New Member Member

  514
  2
  0
  หายไวๆนะครับ เสียใจด้วยจริงๆ
   
 16. N o k F e r i o

  N o k F e r i o New Member Lady Member

  231
  2
  0
  ห า ย ไ ว ๆ น ะ ช้ า ง เ พื่ อ น ๆ จ ะ ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้

  เ ข้ ม แ ข็ ง น ะ . . .
   
 17. +-+-+- puRe -+-+-+

  +-+-+- puRe -+-+-+ New Member Member

  1,036
  15
  0
  เ สี ย ใ จ ด้ ว ย เ พื่ อ น . . .
   
 18. dukies

  dukies New Member Member

  241
  7
  0
  มีอะไรให้ผมช่วยบอกได้นะ .... ยังไงส่งข่าวบอกด้วยนะ
   
 19. Cyber Evo Man

  Cyber Evo Man New Member Member

  633
  1
  0
  เมื่อตอนเที่ยงช้างได้โทรมาหาผมแล้วน่ะครับ บอกว่าแขนขวากับขาขวาหักแล้วก็ผ่าท้อง ตอนนี้ไม่เป็นอะไรมากแล้วครับ พรุ่งนี้คงย้ายเข้า กทม ครับ
   
 20. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0

  แ ล้ ว เ จ อ กั น เ พื่ อ น

  ป ล . เ พื่ อ น ค น ไ ห น ว่ า ง ก็ ไ ป เ ยี่ ย ม ช้ า ง กั น ด้ ว ย น ะ คั บ
   
 21. หมูอ้วนคุง

  หมูอ้วนคุง New Member Member

  1,901
  7
  0
  ไปเยี่ยมพี่ช้างด้วยคนนะครับท่านพี่ไปกี่โมงขอความกรุณาโทรมาหาน้องนิดนึงนะไม่งั้นไม่หา ลายแทงให้นะท่าน
   
 22. tblue

  tblue New Member Lady Member

  768
  4
  0
  เสียใจด้วยนะค่ะ
   
 23. Jax

  Jax New Member Member

  184
  5
  0
  ไปวันไหนโทรบอกด้วยนะครับ
   
 24. MOOZAA

  MOOZAA Member VIP

  418
  15
  18
  เสียใจด้วยนะครับ เข้มแข็งครับ
   
 25. Cyber Evo Man

  Cyber Evo Man New Member Member

  633
  1
  0
  ตอนนี้ช้างย้ายเข้ามาอยู่ โรงพยาบาลเพชรเวชแล้วน่ะครับอยู่แถวคลองตันน่ะครับเพื่อนๆๆทั้งหลาย
   
 26. jackturbo

  jackturbo New Member Member

  26
  0
  0
  ขอให้รักษาตัวหายไวไวคับ
   
 27. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  ไ ป วั น ไ ห น อ่ ะ.........ถ้ า วั น นี้ พ ร้ อ ม ไ ห ม คั บ
   
 28. akuma

  akuma New Member Member

  136
  0
  0
  ขอให้เพื่อนช้างหายไวๆนะ วันนี้ไปโรงพยาบาลเพชรเวชนัดกันบ่าย2โมง
   
 29. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0

  เ จ อ กั น คั บ เ พื่ อ น

  ป ล . ข อ ใ ห้ เ พื่ อ น ๆ ขั บ ร ถ กั น อ ย่ า ง ร ะ มั ด ร ะ วั ง น ะ คั บ

  ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้ เ กิ ด เ ห ตุ ก า ร ณ์ แ บ บ นี้ ..........ย า ก คั บ ที่ จ ะ ทำ ใ จ คั บ
   
 30. jammie1234

  jammie1234 New Member Member

  9
  1
  0
  เมื่อคืนผมเจอช้างแล้ว สภาพร่างกายโอเค บ่นว่าเจ็บข้างในอย่างเดียว แต่รวมๆโอเคเลย มีแขนที่น่าเปงห่วง ขาโอเค ตอนนี้อยู่ใน ICU รู้สึกว่าจะเตรียมตัวผ่าตัดที่แขนอีกรอบ เห็นญาติๆบอก แต่น้องสาวช้างที่เพิ่งจบหมอ บอกว่าถ้าไม่รีบทำอะไรแขนจะติดเชื้อ แต้ช้างมานก้อบ่นอย่างเดียวเลยว่าแขนจะใช้ได้มั้ย ขาจะใช้ได้มั้ย ผมพูดไม่ออกเลย... ก้อช่วยๆกันไปให้กำลังใจหน่อยละกัน
   
  แมวน้ำสมิง ถูกใจสิ่งนี้
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้